top of page

STATUTEN

FOTOKRING FODIAZ-ZELE VZW

 

Tussen de ondergetekende,

 

Dhr Van Doorsselaer Etienne, Kouter 31A- 9240 Zele, gepensioneerd

Dhr Van Doorsselaer Peter, Kouter 144 - 9240 Zele, Bediende

Dhr Delbruyére Marc, Lenenstraat 5 - 9160 Lokeren, gepensioneerd

De Schutter Rudolf, Acacialaan 64 - 9240 Zele , gepensioneerd

 

Allen van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen een vereniging zonder winst oogmerk op te richten waarvan de statuten de volgende zijn.

 

TITEL I : Benaming , zetel , doel, duur.

 

 

 • De vereniging draagt als naam Fotokring Fodiaz Zele .
  AI de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk "vzw.

 

 • De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9160. Lokeren Lenenstraat 5. Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan deze verplaatst worden naar elke andere wettelijk toegestane plaats.

 

 • De vereniging heeft tot doel:
  Het beoefenen en verspreiden van de zwart-wit, kleur dia en digitale fotografie.
  Dit alles in clubverband , individueel , in studio en op locatie ( uitstappen)
  Bespreken van alle actuele onderwerpen in de fotografie.
  Inrichten van tentoonstellingen , nationaal en internationaal, salons, Voordrachten, jureringen , optreden voor gesprekken en lesgeven
  Alle initiatieven van structurele, dienstverlenende, begeleidende, ondersteunende en promotionele aard nemen of steunen en activiteiten organiseren of mede organiseren die tot de verwezenlijking van die doelstelling bijdragen of kunnen bijdragen

 

 • De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur .

 

TITEL II : Lidmaatschap , aanvaarding , schrapping , verbintenis .

 

 • Het aantal werkende leden bedraagt tenminste drie .
  Uitsluitend natuurlijke personen kunnen als werkende leden toetreden, mits aanvaard te worden door de Algemene Vergadering.
  De oprichters zijn de eerste werkende ]eden.
  Niet-werkende leden kunnen eveneens aansluiten bij de vereniging, hun rechten en plichten worden in het huishoudelijk reglement beschreven.

 

 • Eenieder die wenst werkend lidte worden richt een verzoekschrift tot het bestuur om voorgedragen te worden aan de voorzitter van de raad van de Algemene Vergadering.

 

 • Door mededeling aan de voorzitter van de raad van bestuur kan een werkend lid ter alle tijde uit de vereniging treden.

 

 • De uitsluiting van een werkend lid kan slechts door de Algemene Vergadering uitgesproken worden met meerderheid van twee derden van de aanwezige leden.

 

 • De uittredend of uitgesloten leden hebben geen recht op het maatschappelijk vermogen. Ze kunnen evenmin de teruggave vorderen van gestorte bijdragen.
  In geen geval kan mededeling van rekeningen, verzegelingen van goederen of het opmaken van een inventaris geëist worden.

 • De verbintenis van elk werkend lid van de vereniging wordt strikt beperkt tot het bedrag van zijn bijdragen. Deze worden elk jaar door de Algemene Vergadering vastgesteld op een bedrag gelijk voor alle leden zonder dat dit bedrag vijfhonderd euro mag overschrijden

 

 

TTITEL III: Beheer, dagelijks beheer.

 

 • De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur .
  De leden van de raad van bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van twee jaar en zijn herkiesbaar. Elke beheerder die benoemd wordt om te voorzien in een vacature vol eindigt het mandaat van zijn voorganger.
  De opvolger wordt benoemd door de Algemene Vergadering.

 

 • De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een onder voorzitter ,een secretaris een penningmeester en een materiaal verantwoordelijke
  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door de ondervoorzitter . Zijn beiden afwezig, dan wordt deze taak door de oudste van de overige leden van de raad van bestuur waargenomen.

 

 • De raad van bestuur vergadert bij bijeenroeping door de voorzitter, de ondervoorzitter of een van de beheerders, maar minstens eenmaal per trimester
  Hij kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de beheerders aanwezig is
  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
  Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.
  Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt proces-verhaal opgesteld, dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris .
  Uittreksels uit dit register voor rechtsvervolging of andere doeleinden worden ondertekend door de voorzitter en een beheerder .

 

 • De raad van bestuur heeft in zijn bevoegdheid alle beschikkingen van beheer met uitzondering van deze door de wet van 27 juni 1921 of deze door de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

 

 • De vereniging wordt in rechte, als aanlegster en als verweerster vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de raad van bestuur

 

 • Door de beheerders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
  Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hen gegeven opdracht
  Het mandaat van beheerder is onbezoldigd.

 

 

 

TITEL IV: Algemene Vergadering.

 

 • De Algemene Vergadering van de vereniging is samen gesteld uit ten hoogste 6 werkende leden.
  Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken elk over één stem

 

 • De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging
  Tot haar bevoegdheden zijn voorbehouden :

 1. de wijziging van de statuten van de vereniging .

 2. de aanstelling en afzetten van de beheerders .

 3. de goedkeuring van de rekeningen en de begroting.

 4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging .

 5. de uitsluiting van de leden .

 6. de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen van de leden

 

 • Minstens eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden eerste tijdens het kwartaal van het burgerlijk jaar.
  Een bijzonder Algemene Vergadering zal gehouden worden telkens het belang van de vereniging dit vereist.
  Een Algemene Vergadering wordt gehouden indien tenminste een vijfde der werkende leden hier schriftelijk om verzoekt.
  Elke vergadering wordt gehouden op de plaats, dag en uur in de bijeenroeping vermeld.
  Alle werkend leden moeten er op uitgenodigd worden.

 

 • De bijeenroepingen worden gedaan door de raad van bestuur, schriftelijk en tenminste veertien dagen voor de vergadering, gericht aan elk werkend lid en ondertekend in naam van de raad van bestuur door de voorzitter of door twee beheerders . Het bericht zal de agenda bevatten.
  De vergadering mag enkel de op de agenda vermelde punten behandelen .

 

 • De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur . Bij afwezigheid van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door de ondervoorzitter.
  Zijn beiden afwezig, dan wordt deze taak door de oudste van de overige leden van de raad van bestuur waargenomen.
  De Algemene Vergadering duidt de secretaris aan, in voordracht van de voorzitter .

 

 • Alle werkende leden hebben het recht de vergadering hij te wonen en er aan deel te nemen op voorwaarde dat hun lidgeld betaald werd ten laatste op 31 januari van het lopende jaar.

 

 • In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld welk ook het aantal aanwezige leden mogen zijn, de beslissingen worden genomen hij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

 • Tot de wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding kan slechts worden besloten indien een van de bovengenoemde punten gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
  Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
  Een door de tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door de Burgerlijke Rechtbank moeten bekrachtigd worden.
  Voor elke statutenwijziging en de vrijwillige ontbinding is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering

 

 • Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een eenparigheid van stemmen worden besloten.

 

 • De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in Processen-verbaal ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
  De uittreksels, hetzij in rechte, hetzij elders, zullen ondertekend worden door de voorzitter of door twee beheerders.
  Deze uittreksels worden afgeleverd aan elk lid van de vereniging of aan elke derde die hierom verzoekt, mits voor deze laatste, verantwoording van wettig belang.

 

 • De interne werking en alle door de statuten niet voorziene gevallen worden beschreven in bet huishoudelijk reglement.
  Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde gewijzigd worden door de raad van bestuur.

 

 

TITEL V: Begroting, rekeningen.

 

 

 • Het boekjaar loopt van I januari tot 31 december van elk jaar.
  Op 31 december worden door de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen werkjaar afgesloten en de begroting voor bet volgend werkjaar opgesteld .
  Ze worden gelijktijdig onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 

 • Het financieel verslag wordt ieder jaar door de penningmeester ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

 

TITEL VI: Ontbinding en vereffening.

 

 

 • In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de AlgemeneVergadering die deze ontbinding uitspreekt, twee vereffenaars en bepaald hun bevoegdheid .

 

 • In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, op welk ogenblik en om welke reden zij zich voordoet, zal het overblijvende netto maatschappelijk bezit, na vereffening van de schulden en aanzuiveren van lasten, overgedragen worden aan een vereniging met doel en voorwerp gelijk aan de huidige vereniging. Indien deze clausule niet kan toegepast worden, zal de activa als volgt vereffend worden:
  het overblijvend activasaldozal aan een sociale instelling overgemaakt worden.

 

 • Voor alles waarin het niet duidelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige van toepassing.

 

Gedaan te Zele, op datum van …………………………….., in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

bottom of page